ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН

SUPERHOBBY

https://www.super-hobby.bg/

 

 

 

 1. НАШИТЕ ДАННИ

 

 1. “SUPERHOBBY” - PJB Hobby Sp. z o.o. Ko¼mice Wielkie 781 32-020 Wieliczka (Полша), Телефон: +48 12-284-83-28, E-mail: [email protected], Номер по ДДС: PL683-211-47-40, Regon:3888784893.
 2. Тази Политика за поверителност на Интернет магазина има информативен характер. Целта на Политиката е ясно да представи правилата на функциониране на Интернет магазина, както и правилата за работа с Личните данни и тяхното обработване.

 

 

 1. КАК СЕ ГРИЖИМ ЗА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ ?

 

 

 1. Личните данни на Клиента се обработват в съответствие с Регламента на Европейския парламент и на Съвета (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година относно Защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (UE.L Държавен вестник № 119, точка 1), (наричан също: "ОРЗД") и други приложими правила, т.е. за целия период на обработване на данните - законовите клаузи относно защитата на Личните данни.
 2. Лични данни означава информация относно определено или възможно за определяне физическо лице (наричано по-долу: "Лични данни"). Възможно за определяне физическо лице е лице, което може да бъде пряко или косвено определено, по-специално въз основа на идентификатор като лице, идентификационен номер, данни за местоположение, интернет идентификатор или един или повече конкретни фактори, определящи физическата, физиологичната, генетичната, психологическата, икономическата, културната или социалната идентичност на едно физическо лице.
 3. SUPERHOBBY е взел множество предпазни мерки, за да защити личните данни в надлежен обем и адекватно.
 4. Всички съхранявани при SUPERHOBBY лични данни се защитават чрез физически и технически мерки, както и технологични методи, които ограничават достъпа до данните до специално оторизирани лица в съответствие с декларацията за защита на личните данни.
 5. Уебсайтовете на SUPERHOBBY се намират зад Software-Firewall /софтуерна защитна стена/, за да се попречи на достъпа от други мрежи, които имат връзка с интернет. Освен това достъп до лични данни получават само служители, на които са им необходими данните, за да изпълнят своите служебни задължения. Тези сътрудници са обучени по отношение на сигурността и практиките за защита на данните и обработват Вашите данни поверително.
 6. Предаването на Вашите лични данни в рамките на процеса на поръчка в онлайн магазина се извършва по кодиран начин с използване на индустриалния стандарт Secure-Socket-Layer („SSL“)-технология.
 7. Като част от използването от Администратора на инструменти, подкрепящи текущата му дейност, предоставени например от Google, Личните данни на Клиента могат да бъдат прехвърлени в държава извън Европейското икономическо пространство, където юридическото лице, което си сътрудничи с него, поддържа инструменти за обработка на Лични Данни в сътрудничество с Администратора.
 8. Адекватната сигурност на предоставените Лични Данни е осигурена от Администратора чрез използването на стандартни клаузи за защита на данните, приети съгласно решенията на Европейската комисия и споразумения за поверяване на данни за обработка, които отговарят на изискванията на ОРЗД. В случай на трансфер на данни към страни извън Европейското икономическо пространство, ние полагаме всички усилия да гарантираме, че нашите партньори осигуряват подходящо ниво на защита, като предприемаме допълнителни мерки за сигурност на Личните данни.

 

 

 

 1. ЗА КАКВИ ЦЕЛИ И НА КАКВО ОСНОВАНИЕ СЕ ОБРАБОТВАТ ВАШИТЕ ДАННИ?

 

 1. Вашите лични данни, предоставени от Вас във връзка с регистрацията на профила Ви, както и други данни, събрани във връзка с вашата дейност в Интернет магазина и използването на нашите услуги (по-специално: име и фамилия; имейл адрес; телефон за връзка; адрес [улица, номер, номер на апартамент, пощенски код, град, държава], адрес на пребиваване / фирма / седалище [ако е различен от адреса за доставка], номер на банкова сметка, а в случай на клиенти, които не са потребители, освен това, наименование на фирма и данъчен идентификационен номер [ЕИК]) са или могат да бъдат обработвани за следните цели:

а) водене на вашия профил, така че да можете да се възползвате от предимствата, които той предлага (чл. 6 т. 1 буква б) от ОРЗД)

б) изпълнение на Вашата поръчка и изпълнение на сключения договор - по-специално потвърждение за неговото подаване и резервация (ако има такава опция и Вие сте я избрали) или изпращане до Вас или до пункта за събиране на избрания продукт, както и, ако е необходимо, за връзка с Вас по този въпрос - юридическо основание: чл. 6 т. 1 буква б) ОРЗД,

в)маркетингови, аналитични и статистически дейности на Администратора или негови партньори чл. 6 т. 1 буква е) от ОРЗД,

г) установяване, защита и преследване на искове, които могат да възникнат като част от отношенията между вас и Администратора, както и други цели, необходими за реализиране на легитимните интереси на Администратора или трета страна - правно основание: чл. 6 т. 1 буква е) от ОРЗД.

 1. Като правило ние ще обработваме Вашите данни за времето на Вашето използване на Профила а в случай на маркетингови дейности - докато не възразите, освен че законът ще ни задължи да обработваме тези данни по-дълго или да ги съхраняваме по-дълго в случай на потенциални искове, за давностния срок, определен от закона, по-специално Гражданския кодекс, или за други цели, произтичащи от изпълнението на нашите легитимни интереси.
 2. Всеки път каталогът на получателите на Лични Данни, обработвани от Администратора, произтича предимно от обхвата на услугите, използвани от Клиента. Каталогът на получателите на данни също произтича от съгласието на Клиента или от законовите разпоредби и е по-точен в резултат на действията, предприети от него в Интернет Магазина.

 

 1. КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВА?

 

 1. Всеки Клиент има право по всяко време да:

а) подаване на жалба до Председателя на Комисията за защита на личните данни;

б) прехвърляне на Лични Данни, които са предоставени на Администратора и които се обработват по автоматизиран начин, обработката се основава на съгласие или въз основа на договор, например на друг администратор;

в) достъп до Лични Данни (включително например получаване на информация, кои Личните данни се обработват или копие от тях);

г) искане за коригиране и ограничаване на обработката (напр. ако Личните данни са неверни) или изтриване на Лични Данни (напр. ако са били обработени незаконно);

д) да оттегли всяко съгласие, дадено на Администратора по всяко време, но оттеглянето на съгласието не засяга обработката, извършена от Администратора в съответствие със закона преди оттеглянето му;

е) възрази срещу обработването на Лични Данни, отнасящи се до него, извършено с цел реализиране на легитимните интереси на Администратора или трета страна.

 

 1. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО БИСКВИТКИТЕ

 

 1. Какво представляват бисквитките?

Бисквитката е малък текстови файл с информация за Вашето сърфиране или използване, който даден уебсайт, приложение или друга платформа съхранява на вашия компютър, таблет, смартфон или друго подобно устройство като маркер, който го идентифицира. Бисквитките са необходими например, за да се улесни сърфирането и да се разбере начина, по който потребителите взаимодействат с платформите, с цел те да бъдат подобрени. Те са много полезни и за възможността за предлагане на реклама според

предпочитанията на потребителя, както и за други цели, които са подробно описани по-долу. Бисквитките не вредят на Вашия компютър или устройство.

 1. Какви видове бисквитки има?

Разгледайте този раздел, който предоставя обща информация за видовете бисквитки, които могат да се използват в онлайн среда. В зависимост от собственика на бисквитките те могат да бъдат класифицирани като:

a. Собствени бисквитки: Това са бисквитки, които се изпращат към компютъра или устройството на потребителя от компютър или домейн, управлявани от самия издател, и от който се предлага платформата или услугата, заявена от потребителя.

b. Бисквитки на трети страни: Това са бисквитки, изпращани към компютъра или устройството на потребителя от устройство или домейн, който не се управлява от издателя, а от друго лице, обработващо данните, получени чрез бисквитките.

В зависимост от целта на бисквитките те могат да бъдат класифицирани като:

a. Строго необходими бисквитки (технически): Това са бисквитки, които позволяват на потребителя да сърфира през уеб страница, платформа или приложение и да използва различните предлагани от тях опции или услуги. Например контрол на трафика, идентифициране на данни или сесия, достъп до раздели или съдържание с ограничен достъп, запомняне на съставните елементи на поръчка, изпълнение на процеса на закупуване на поръчка, управление на плащането, контрол на злоупотребите, свързани със сигурността на услугата, използване на елементи за сигурност при сърфиране, извършване на заявка за регистрация или участие в събитие.

b. Функционални или бисквитки за персонализиране: Тези бисквитки позволяват запомнянето на информация, така че потребителят да има достъп до услугата или платформата с определени характеристики, които могат да разграничат неговото взаимодействие от това на другите потребители. Например език, брой на показваните резултати, когато потребителят извършва търсене, външен вид или съдържание на услугата в зависимост от вида на използвания от потребителя браузър или региона, от който потребителят осъществява достъп до услугата и др.

Неприемането на тези бисквитки може да доведе до влошена производителност на уеб страницата или лошо адаптирани указания.

c. Аналитични бисквитки: Тези бисквитки позволяват количествено определяне на броя потребителите, посетените раздели на платформата и взаимодействието им с нея, за да се извърши изчисляване и статистически анализ на ползването от страна на потребителите, с цел да се въведат подобрения въз основа на анализа на данните за използването на платформата или услугата от потребителите.

d. Бисквитки за поведенческа реклама: Това са бисквитки, съхраняващи информация за поведението на потребителите, получена чрез непрекъснато наблюдение върху навиците за сърфиране, което позволява да се разработи специфичен профил за показване на реклама въз основа на тези данни. Тези бисквитки позволяват възможно най-ефективно управление на рекламните пространства, които, когато е уместно, редакторът е включил директно или в сътрудничество с трети страни.

 1. Как мога да управлявам използването на бисквитки на тази платформа?

В панела за настройка на бисквитките, достъп до който имате по всяко време в нашата платформа, можете да получите пълна информация за бисквитките, използвани от нея, заедно с информация за целта, продължителността и управлението (собствено или от трети страни) на всяка от тях, за да можете да управлявате активирането и деактивирането на употребата на онези бисквитки, които не са строго необходими за работата на платформата.

Съответно, ако сърфирате в интернет, можете да забраните използването на бисквитки във вашия браузър.

Ето как да го направите в най-популярните браузъри:

• Google Chrome

• Internet Explorer

• Mozilla Firefox

• Safari

Възможността за избягване използването на бисквитки може да бъде използвана по всяко време. Имайте предвид, че както управлението на панела за настройка на бисквитките, така и възможността да ги откажете, са специфични за всеки от браузър, който използвате. Затова, ако изберете да конфигурирате бисквитките по определен начин на едно устройство и искате опцията да бъде приложена по подобен начин на друго устройство, трябва да активирате същата опция за въпросното друго устройство.

Като допълнителна стъпка по отношение на бисквитките на трети страни, целящи предоставяне на реклама

въз основа на Вашите интереси, имайте предвид, че някои трети страни може да са членове на някоя от

следните програми за саморегулиране на поведенческа реклама онлайн, със съответните опции за отказ:

• Google Analytics – https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 

Назад